Neste bloque agrúpanse estudos xurídicos, tanto desde a perspectiva do Dereito público como do Dereito privado, sobre a xestión pública e o uso ou a explotación dos distintos tipos de recursos hídricos.

 • Xestión transfronteiriza da auga
 • Planificación e xestión dos recursos hídricos
 • Protección e usos do dominio público hidráulico
 • Réxime xurídico das augas mineromedicinais e termais
 • Xestión tributaria das augas continentais
 • Réxime xurídico do financiamento de infraestruturas hidráulicas
 • Aspectos xurídico mercantís da xestión e comercialización da auga
 • Regulación xurídica do transporte fluvial e a navegación por augas interiores
 • Regulación xurídica das indicacións xeográficas e signos distintivos en materia de auga
 • Réxime xurídico da publicidade no sector da auga
 • Auga, monopolio e competencia