Neste bloque agrúpanse estudos xurídicos, tanto desde a perspectiva do Dereito público como do Dereito privado, relacionados cos dereitos humanos á auga e ao saneamento.

  • Auga e dereitos humanos
  • O dereito á auga nos Tratados de Dereitos Humanos
  • Aplicación dos principios de dereitos humanos respecto dos dereitos humanos á auga e ao saneamento (non discriminación e igualdade, acceso á información e transparencia, participación e rendición de contas)
  • Relator Especial sobre os Dereitos Humanos á auga e ao saneamento
  • Obrigacións dos Estados
  • Acceso á auga e grupos vulnerables (nenas, mulleres, persoas con discapacidade, refuxiados, desprazados internos)
  • Acceso á xustiza por violacións do dereito humano á auga e saneamento
  • Dereito á auga e conflitos armados
  • Responsabilidade Social empresarial